Visie ‘De Tabernakel’

‘Ik zal Mijn Tabernakel in jullie midden zetten.
Ik zal jullie God zijn, jullie zullen Mijn volk zijn.

Leviticus 26: 11 en 12

Visie en missie De Tabernakel voor 2016-2021.

Vanuit de woorden uit Leviticus 26 is te omschrijven wat de kerk vanuit de Bijbel is.
Haar kenmerken zijn als volgt weer te geven:

  1. Zij is op God gericht (God wil wonen in ons midden, het is Zijn Tabernakel!).
  2. Vanuit het gericht zijn op God zijn we verbonden met elkaar en ontstaat er verantwoordelijkheid voor elkaar (de gemeente bestaat uit mensen die als levende stenen hun plek innemen in het geheel Zie: I Petrus 2).
  3. Vanuit de verbondenheid met God en elkaar zijn we verantwoordelijk voor de wereld om ons heen (de kerk staat in de wereld).

Voordat we formuleren wat ons beleid is moeten eerst een paar vragen worden beantwoord.

A. Wie zijn we en waarom zijn we er? Omschrijving van onze identiteit en missie.

We weten ons geroepen door God om gemeente van Jezus Christus te zijn in Vaassen en omgeving, samen met alle gelovigen, over grenzen heen. In de Bijbel wordt de gemeente het lichaam van Christus genoemd. In dat beeld wordt duidelijk dat de kerk leeft en in beweging is. En ook dat ieder zijn/haar plek mag innemen.
In de gemeente willen we de Heer eren en navolgen, geïnspireerd door de Geest die in ons woont. Zo zijn we als gemeente een oefenplaats van de leerlingen van de Heer. We oefenen om als mensen te leven met God en de naaste in deze wereld.
We zijn er om door ons leven als gemeente Gods liefde uit te stralen (naar elkaar en naar de wereld om ons heen), het evangelie te delen en de naaste te dienen.

B. Hoe willen we gemeente zijn?

Allereerst door ons steeds weer te bezinnen op de basis van ons geloof en gemeente zijn, zoals we dat lezen in o.a. Handelingen 2 (Het leven van de eerste gemeente).
Als kerk willen we gastvrij zijn en open. We bieden ruimte en zijn als gemeente te typeren als een herberg. Mensen zijn welkom, mogen blijven, worden gevoed en we hopen dat ze door alles heen de Herbergier op het spoor komen. Terwijl we ruimte bieden willen we de kern vasthouden.
In ons omzien naar elkaar zijn mensen welkom in ons huis en in ons hart.
We zijn veelkleurig en streven ernaar verschillende mensen inbreng te gunnen, maar we willen aan de andere kant niet ‘minder zichtbare’ groepen vergeten: ouderen, mensen aan de rand.
Vanuit dat wat God ons geeft willen we gavengericht werken - gebruik makend van de verschillende gaven en talenten in de gemeente.

We zijn een vierende gemeente:
We willen inspirerende / levendige kerkdiensten, met afwisseling in muziek en met interactie. En daarnaast zijn er ook rustige/bezinnende vieringen. We willen groepen met verschillende achtergronden blijven aanspreken.
We willen een kerk zijn met aandacht voor alle leeftijden.

We zijn een lerende gemeente:
We stimuleren het opzetten en in stand houden van kleine kringen. We houden vast aan goed jeugdwerk en catechese. We willen vorming en toerusting aan bieden voor de hele gemeente.

We zijn een dienende gemeente:
Diaconaat is iets van ons allemaal.
Lokale samenwerking met andere geloofsgemeenschappen willen we versterken (w.o. het proces van samenwerking met de Hervormde Gemeente) en meer naar buiten treden.
We willen energie stoppen in mensen die dreigen af te haken.

Vanuit onze identiteit en ons verlangen voor de toekomst komen we tot speerpunten voor beleid. Dus wat willen we doen?
(N.B. Dit wil niet zeggen dat er niet veel meer gedaan wordt of zou moeten worden. We beperken ons hier tot deze aandachtsvelden.)

A. Gemeenteopbouw en geloofsopbouw.

Goede gemeenteopbouw is ook geloofsopbouw en andersom. Het gaat er om samen te groeien in geloof, hoop en liefde – als leerlingen van de levende Heer. Dit betekent dat het geloofsgesprek wordt aangemoedigd in de gemeente.
Zo willen we het gemeenteleven op allerlei gebieden ondersteunen en ruimte bieden. Onze visie hierin is dat elke ontmoeting, kring, vergadering iets kan bijdragen tot de opbouw en groei van de gemeente.
Wij vinden het stimuleren en toerusten van gemeenteleden belangrijk in o.a. gesprekskringen in huiselijke kring, huwelijkscursus, vrouwen avonden, doopgesprekken, jeugdkerk en catechisaties. Deze instrumenten zullen wij gericht moeten inzetten, evalueren en op tijd vernieuwen. Daarbij mogen wij er niet voor schuwen oude / lopende activiteiten te laten vallen en te vervangen door meer effectievere initiatieven.
Randkerkelijken/zij die niet meer zichtbaar willen we blijven bezoeken.
T.a.v. jonge gezinnen is een bezoekronde nodig om de vraag te stellen wat de verlangens en verwachtingen m.b.t. de geloofsgemeenschap zijn. Ook kan gevraagd worden waarin men zichzelf zou willen inzetten. Aan het begin van het nieuwe seizoen is een bijeenkomst wenselijk om samen met ouders het aanbod van de kerk voor hun kinderen door te nemen.
Voor alle taken en functies is het goed de gaven te testen/ontdekken van de betrokken gemeenteleden: op welke plek wil God iemand inschakelen? (Kringleider, ambtsdrager, pastoraal medewerker, financiële medewerker, schoonmaker, klusser etc.)

B. Onze kerkdienst.

De samenkomst van de hele gemeente (of in ieder geval de grootste samenkomst). Deze wekelijkse bijeenkomst biedt onderlinge verbondenheid, omzien naar elkaar, leren en groeien in geloof, oefenen in onze opdracht in/voor de wereld.
Nodig voor de komende jaren is: Variatie in muziek en vormen. Ook rustige/stille diensten. Het mag afwisselend zijn, maar we moeten alle leeftijden en de verscheidenheid in geloofsbeleving in het oog houden. Dit betekent dat we niet alleen ons mooie orgel als muziekinstrument in de kerk gebruiken, maar ook met piano en aanvullende instrumenten dan wel met een band de samenzang willen laten begeleiden. Dit vraagt samenwerking en flexibiliteit voor iedereen die bij de kerkmuziek betrokken is.
In onze vieringen willen we tijd nemen om God te eren – om zo onze gedachten op God te richten. Zingen is belangrijk – uit verschillende bundels en tradities. Maar er mag ook ruimte zijn voor stilte en gebed.
Omdat onze gemeente geen ‘domineeskerk’ wil zijn (maar een gemeente met een dominee in dienst), is het belangrijk meerdere leden te betrekken bij de kerkdienst.
We willen oog hebben voor gasten en nieuwkomers in de diensten.
We willen nadenken over tijd en ruimte voor een persoonlijk gesprek na de dienst en ook persoonlijke voorbede.

C. Blik naar buiten.

De kerk is geen eiland. We zijn weliswaar niet van de wereld maar wel in de wereld. Daarom kennen we verschillende samenwerkingsverbanden, w.o. de Federatie met de hervormde zustergemeente in Vaassen. Met de Hervormde Gemeente zijn we bezig met een stappenplan op weg naar toekomstige eenheid.
Vanuit het diaconaat (in federatief verband) kijken we naar de wereld om ons heen. Waar kunnen we helpen bij de nood van mensen? Wat is onze plek in de samenleving? (Denk aan maatschappelijke inzet b.v. WMO.) De inzet van onze gemeente is er ook voor niet-kerkelijken en we werken hierin samen met andere organisaties (b.v. Stichting Present).
Vanuit onze opdracht te getuigen ontmoeten we andere mensen: we hebben een Woord voor de wereld. D.w.z. wij hebben het niet, maar we ontvangen het om door te geven in woorden en daden.
Hierbij horen ook verbindingen en kontakten met diverse (geloofs-)groepen en de oecumenische samenwerking.
We overwegen om cursussen aan te bieden: b.v. een startcursus over het chr. Geloof, Alpha cursus. Zowel missionair (naar buiten) als in eigen gemeente.
T.a.v. de wereld om ons heen – met name milieu en klimaatverandering – is een werkgroep duurzaamheid aan de slag om te onderzoeken waarin aan ons gebouw verbeteringen kunnen worden aangebracht.
Deze 3 speerpunten willen we geregeld bekijken en bezien of ze voldoende aan de orde komen / uitgewerkt worden.
De gemeente als geheel moet zoveel mogelijk betrokken worden.

Juni 2016

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen