Beste gemeenteleden,
Zondag 31 januari – een lockdown-kerkdienst door iedereen te volgen! 
Thema van zondag is  ‘Trek je wat aan van Jezus’
Paulus zegt dat de we de ‘nieuwe mens’ aan moeten doen. Of zelfs ‘ons moeten kleden met Christus’. Past ons dat jasje en wat houdt dat precies in?
Muziek is er van Jan Smit (orgel) en liederen via de PC/video.

Hieronder het Bijbelgedeelte voor a.s. zondag met een vraag:

Colossenzen 3:5-17   Het nieuwe leven

Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Wat stel je je zelf voor bij de uitdrukking van Paulus ‘ de nieuwe mens aan doen’ of zelfs ’Christus aan doen’  (Rom.13:14)

Graag nodig ik iedereen uit om hier alvast over na te denken en mij reacties te sturen.

Een hartelijke groet,

ds. Bert Heslinga