Taakgroep Pastoraat

Binnen de organisatiestructuur van de Gereformeerde Kerk in Vaassen heeft de taakgroep pastoraat een eigen plek en visie. Maar natuurlijk wil de taakgroep met haar werk en haar beleidsvisie dienstig zijn t.a.v. het geheel van de kerk. Steeds willen we kijken of onze manier van werken overeen komt met de visie, de missie en de plannen die wij hebben.

Visie/missie

Pastoraat is een kerntaak van de christelijke gemeente. Het omzien naar elkaar in opdracht van de Heer die zich zelf de Goede Herder noemt is van groot belang. Mensen kunnen verdwalen, vereenzamen, in problemen en zorgen ondergaan. De aandacht en hulp die we als gemeente van de Heer kunnen bieden is een uitwerking van het beeld van de kerk als lichaam en als gastvrije herberg.
We laten elkaar niet los en als we zelf (als taakgroep incl. predikant) niet voldoende deskundigheid in huis hebben willen we verwijzen naar anderen die wel kunnen helpen en begeleiden.
Het onderling pastoraat en crisispastoraat heeft daarom een beperking. Wanneer er gespecialiseerde hulp nodig is (psychotherapie, maatschappelijk werk, medische zorg) verwijzen we en houden we contact op de weg die de ander gaat.
Niet alle gemeenteleden hebben behoefte aan bezoek. Het wordt dan ook niet opgedrongen. Aan de andere kant willen we wel graag op de één of andere manier verbonden blijven met iedereen.
Iedereen hoort erbij!

Organisatie

In de taakgroep pastoraat zitten de pastorale ouderlingen, de pastorale medewerkers en de predikant.
Pastoraal is de gemeente ingedeeld in 5 wijken. Iedere wijk heeft een wijkteam, bestaande uit de pastorale ouderling, de pastorale medewerkers en de wijkdiaken.
In de wijkteams werken pastorale ouderling en de pastorale medewerkers samen met de wijkdiaken. De pastorale ouderling coördineert dit team.
In wijk 4 werkt een tweede ouderling: Diens taak is speciaal de bewoners van zorgcentrum De Speulbrink
Doelstelling in de ‘normale’ wijkteams is 1x per jaar de mensen te bezoeken die hebben aangegeven bezoek te willen ontvangen. Jaarlijks wordt iedereen die dat nog niet heeft aangegeven, opnieuw gevraagd of men bezoek op prijs stelt.
Crisispastoraat ligt met name op de weg van de predikant.
Men houdt elkaar op de hoogte over wat er gaande is in de wijken, behalve in geval waar geheimhouding is gewenst.
Naast het individuele pastoraat bestaat de mogelijkheid van het organiseren van groothuisbezoek of een wijkavond.

Secretaris Wil Koudstaal, Kouwenaarsweg 3, 0578 571829, wilke022@planet.nl
Voorzitter ds. Bert Heslinga

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen