Taakgroep Evangelisatie, Gemeenteopbouw en Eredienst

Taakgroep Evangelisatie

Het Evangelie door geven hóórt bij ‘het Gemeente van Jezus Christus’ zijn.
Jezus zelf gaf ons deze opdracht in Mattheus 28: 19 “Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”
Eérst het Evangelie doorgeven, daarna moeten mensen in kleine en vertrouwde groepen kunnen leren hoe ze aan hun geloof vorm kunnen geven en hun – eventuele -  prille relatie met God op kunnen bouwen. Ook moet men gemeenschap met andere christenen kunnen ontwikkelen en waardoor men zich bij de gemeente betrokken voelt en met elkaar mee kan leven. Dit is een heel proces, dat soms jaren tijd vergt.

Het is een feit, dat een herder niet zelf zijn kudde kan vergroten, alleen schapen brengen schapen voort. Daarom is het toerustingswerk van het allergrootste belang.
We onderhouden contacten met de gebedskringen, omdat gebed de kurk is waar evangelisatiewerk op drijft.

 

Visie/missie

Er vinden diverse activiteiten plaats die onder evangelisatiewerk vallen. We zijn de Heer dankbaar voor alles wat Hij al heeft gegeven en nog geeft in het evangelisatiewerk.

Hieronder eerst een opsomming van de activiteiten en daarna een korte uitleg per activiteit.

  • Campingevangelisatiewerk
  • Evangelisatiewerk voor basisschoolkinderen
  • Paaszang in de openlucht
  • Straatevangelisatiewerk
  • Toerustingsdiensten
  • Kids Praise
Campingevangelisatiewerk

Deze vinden plaats op camping "de Helfterkamp". We zoeken naar eigentijdse mogelijkheden om het evangelie te brengen die goed aansluiten bij de campinggasten/kinderen. Een kinderprogramma wordt altijd gemaakt rondom een thema en bestaat uit diverse activiteiten zoals zingen, een bijbelverhaal uitbeelden, spel, knutselwerk enz. Het is laagdrempelig en de kinderen genieten ervan. Er hangen posters op de camping zelf zodat iedereen kan zien dat het een kerkelijke activiteit is. Iedere zomer is er een uitgebreid team van zowel volwassenen als jongeren bezig met de voorbereiding en uitvoering van deze middagen.

Evangelisatiewerk voor basisschoolkinderen

We willen we natuurlijk graag het evangelie aan kinderen doorgeven op een manier die bij hen aansluit. Het streven is om dit met verschillende kerken uit Vaassen te doen. In de voorjaarsvakantie worden daarom twee ochtenden georganiseerd op donderdag en vrijdag. De twee ochtenden hebben een thema maar staan los van elkaar. Elke ochtend heeft een eigen uitgewerkt programma. Kinderen zijn actief bezig met zingen, knutselen en meespelen in een bijbels verhaal. We hopen natuurlijk dat de kinderen een leuke ochtend hebben,  maar vooral dat ze de boodschap van het evangelie meenemen.

 

Paaszang in de openlucht

Al jarenlang een activiteit midden in de Vaassense gemeenschap: Het samen zingen van paasliederen op 1e Paasdag ’s morgens op de markt. Meestal onder begeleiding van enkele leden van het Vaassens Fanfare corps.

Straatevangelisatiewerk

In 2011 hoopt de Evangelisatiecommissie tijdens Hemelvaartsdag  wanneer Vaasaqua plaats vindt, weer met een opvallende activiteit op straat aanwezig te zijn, zodat mensen op een positieve manier met het evangelie in aanraking komen.

Toerustingsdiensten

Over hoe om te gaan met je geloof en vrijmoedig daarover te kunnen praten worden twee keer per jaar toerustingsdiensten georganiseerd.

Kids Praise

2 keer per jaar organiseren we een Kids Praise. De bedoeling is om op deze manier jonge kinderen en hun ouders bij het geloof te betrekken.

Er zijn vele medewerkers die helpen met het evangelisatiewerk.
Voor meer informatie/opmerkingen/vragen kunt u terecht bij één van de contactpersonen:

We willen uw/jullie voorbede vragen voor het evangelisatiewerk

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen