Taakgroep Diaconaat

De diaconale opdracht is de dienst aan de naaste, helpen waar geen helper is en mensen tot hun recht laten komen. De diaconie staat hier niet alleen in maar roept daartoe de gemeente op tot een diaconale levensstijl, betrokken bij elkaar en bewogen met de wereld.

Visie/missie

Het is onze opdracht als Christen om te zien naar de zwakken in onze samenleving.
Door centen en talenten in te zamelen steunen we in allerlei situaties onze medemens.
Er zijn geen belemmeringen om dit werk te doen. De gehele gemeente en in het bijzonder de jeugd willen we bij deze opdracht betrekken.
De diaconie zal de vinger aan de pols houden en alert zijn op gebeurtenissen in de gemeente en daarbuiten.

Organisatie

De diaconie bestaat uit 6 personen.
De verschillende taken zijn onderling verdeeld en maandelijks wordt er vergaderd. Eén keer per twee maanden wordt er samen met de hervormde diaconie vergaderd.
De wijkdiakenen werken samen met het wijkteam, ouderling en pastoraal medewerkers/contactpersonen.
De diaconie heeft zitting in het diaconaal netwerk Epe. Ze werkt mee aan diensten in De Speulbrink en Wendhorst en is bezig met tal van activiteiten waarvan het inzamelen der gaven en de juiste bestemming daarvan een belangrijk deel is. Ook bij de viering van het H.A. heeft de diaconie een belangrijke taak.
De bestemming van de diaconale collectes worden toegelicht in de zondagsbrief en bij het collecteren is er hulp van de jeugd.
Het ontvangen van Diaconale Vaste Vrijwillige Bijdragen maakt het mogelijk dat de diaconale collectes een eigen specifieke bestemming kunnen krijgen.

Secretaris: Ger van Diepen, 06-10818954, diaconietabernakel@gmail.com
 
© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen