Taakgroep Beheer

 

Wie zijn wij?

De Taakgroep Beheer, kortweg TgB, bestaat op dit moment uit 7 gemeenteleden, waarvan 3 zijn benoemd tot ouderling-kerkrentmeester.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Daarnaast hebben de leden zitting in een aantal werkgroepen, t.w. Financiën, Huisvesting en Techniek en Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB).

Wat is onze visie/missie?

De Taakgroep Beheer werkt vanuit een missie en heeft een visie ontwikkeld m.b.t. financieel beleid op de middellange termijn.
De TgB stelt zich ten doel een zodanig financieel beleid te ontwikkelen en te voeren dat op middellange termijn,  5 jaar, gewaarborgd kan worden dat de Gereformeerde Kerk in Vaasssn beschikt over middelen en voorzieningen waarmee invulling en uitvoering kan worden gegeven aan het beleid zoals vastgesteld door de kerkenraad.

Wat doen wij?

We houden ons bezig met het beheer van diverse materiële en financiële zaken van de Gereformeerde Kerk van Vaassen, m.u.v. de evangelisatie. zending. diaconie en het jeugdwerk.
Formeel betekent dit het beheer van:

  • de financiën en administratie van de roerende en onroerende goederen:
  • het onderhouden van de kerkelijke gebouwen, hun goederen en het Forster &  Andrews orgel en er voor zorg dragen   dat  de kerkelijke gebouwen met hun toebehoren in goede orde ter beschikking staan van de kerkenraad en de gemeente:
  • het in bezit hebben en bijhouden van een register van de leden van de gemeente met hun adressen en de bedragen van hun inschrijvingen tot de in standhouding van de kerkdiensten.
  • het er voor zorg dragen dat de vaste vrijwillige bijdragen en alle verdere door de kerk te ontvangen gelden op tijd in ontvangst worden genomen.

Secretaris: Mw. W.H. van Dronkelaar, Zwolseweg 600, 7345 AR Wenum 
E-mail: wilmavandronkelaar@hetnet.nl

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen