Officiële stukken

Federatieovereenkomst

De Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vaassen en de Kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Vaassen besluiten tot het aangaan van nauwe samenwerking (federatie) als bedoeld in ord. 2-11-6 (Ordinantiën van de PKN).

Artikel 1.
De naam van het samenwerkingsverband is:
De Protestantse Gemeente in wording (i.w.) te Vaassen

Indien het samenwerkingsverband officieel aangeduid moet worden wordt aan de naam toegevoegd:
‘ waarin samenwerken de Hervormde gemeente te Vaassen en de Gereformeerde kerk te Vaassen’

Artikel 2.
De federatie van de gemeenten omvat de terreinen van het leven en werken van de gemeenten die in § 1 van de federatieregeling zijn omschreven.

Artikel 3.
De kerkenraden hebben een gezamenlijke regeling getroffen voor de terreinen van het leven en werken van de gemeenten die in § 1 van de federatieregeling zijn omschreven.

Artikel 4.
De kerkenraden hebben een Gemeenschappelijke Kerkenraad ingesteld, bestaande uit de Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente en de Kleine Kerkenraad van de Gereformeerde kerk, welke voor de zaken die niet in de artikelen 2 en 3 genoemd zijn de bevoegdheden van Algemene Kerkenraad en Kleine Kerkenraad behouden. De wijkkerkenraden van de Hervormde gemeente en de kerkenraad van de Gereformeerde kerk hebben voor zover nodig de zaken in deze artikelen genoemd toevertrouwd aan de Algemene Kerkenraad respectievelijk Kleine Kerkenraad, die deze zaken krachtens deze overeenkomst onder de taken en bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Kerkenraad van de Federatie gebracht hebben.

Artikel 5.
De federatieovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 6.
6.1 Bij beëindiging van de federatieovereenkomst (anders dan door overgang naar een volledig samengaan) worden de gemeenschappelijke bezittingen, financiële vorderingen en financiële verplichtingen, in de verhouding 2/1 over de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk verdeeld.
6.2 In afwijking van het in 6.1 gestelde worden er in de reglementen van de Jeugdraad, de commissie ZWO en de Evangelisatie Commissie andere regelingen getroffen t.a.v. de verdeling van de gelden bij genoemde wijze van beëindiging van de federatie.

Deze federatieovereenkomst is vastgesteld op 18 mei 2009 en is vanaf die datum geldig.

Aldus te Vaassen vastgesteld in de vergadering van de voornoemde kerkenraden,

Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vaassen op: 18 mei 2009
Kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Vaassen op: 18 mei 2009

lees verder

 

Federatieregelingen

Paragraaf Inhoud:

 

 1. Terreinen waarop nauw wordt samengewerkt
 2. Samenstelling van de GKF
 3. De werkwijze van de GKF
 4. De werkwijze van de kerkenraden
 5. Besluitvorming
 6. Overige bepalingen
 7. Ondertekening

 

Vaststelling (wijziging)

Deze federatieregeling is vastgesteld / gewijzigd door de (Algemene) Kerkenraden op 18 mei 2009 en is vanaf deze datum geldig.

§ 1 Terreinen, waarop nauw wordt samengewerkt

Met inachtneming van art. 8-2 Generale Regeling Federatie (GRF) en ord. 4-2  (Arbeidsveld) hebben de kerkenraden de volgende taken en bevoegdheden aan de Gemeenschappelijke Kerkenraad van de Federatie (GKF) toevertrouwd:

 

 1. De zorg voor de missionaire arbeid, t.w. via de Commissie Zending, Werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking (Commissie ZWO) en via de Evangelisatiecommissie (E.C.)
 2. De zorg voor het volledige jeugdbeleid via de Jeugdraad.
 3. Het kerkblad van de kerken
 4. De kerkdiensten in zorginstelling Viattence, locatie De Speulbrink Vaassen
 5. De preekroosters, voor zover die de gezamenlijke kerkdiensten regelen
 6. De organisatie van het jaarlijkse startweekend

 

§ 2. Samenstelling van de Gemeenschappelijke Kerkenraad GKF

2.1. Aantal ambtsdragers  (Rekening houdend met ord. 4.6 en 4.9)
De Gemeenschappelijke Kerkenraad bestaat uit de leden van de Kleine Kerkenraad (KKR) van de Gereformeerde Kerk en de leden van de Algemene Kerkenraad (AK) van de Hervormde gemeente. De Gemeenschappelijke Kerkenraad wordt Gemeenschappelijke Kerkenraad van de Federatie genoemd, afgekort GKF. De GKF wordt ieder jaar in de maand januari gevormd na de verkiezing van de KKR en de AK.

                                             Gereformeerd Hervormd Totaal
predikanten                                     1               2           3
ouderlingen                                      3               4           7
ouderlingen-kerkrentmeester               1               2           3
diakenen                                         1                2           3
Oud. met bijz. opdracht                      2               4           6
Totaal                                             8              14          22

 

N.B.: Het is mogelijk een notulist te benoemen, die geen deel uitmaakt van de GKF

2.2. Last en ruggespraak
Leden van de GKF zijn leden van de KKR en AK en aangewezen door de (wijk)kerkenraad, maar fungeren niet als vertegenwoordigers van die (wijk)kerkenraad. Ze zijn als leden van bovengenoemde colleges geen verantwoording verschuldigd over hun inbreng en stem in de besluitvorming van de GKF.

2.3. Verkiezing van ambtsdragers (inclusief predikanten).
De verkiezing van ambtsdragers (inclusief predikanten) wordt door de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk afzonderlijk geregeld. De leden en hun vervangers van de AK en de KKR worden gekozen door de respectieve kerkenraden.

§ 3. De werkwijze van de Gemeenschappelijke Kerkenraad (GKF)

3.1. Aantal vergaderingen
De GKF vergadert in de regel 6 maal per jaar, bij voorkeur in de oneven maanden. Afhankelijk van de lengte van de agenda vindt de vergadering plaats voorafgaande aan of na afloop van een vergadering van één of twee van de samenstellende delen.

3.2. Bijeenroepen vergaderingen
De vergaderingen van de GKF worden tenminste vijf dagen van te voren bijeengeroepen door zijn moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda)

3.3. Uitnodigen commissie’s
De commissies e.d. die ressorteren onder de GKF worden minimaal 1x per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de GKF

3.4. Verslag van de vergaderingen
Van de vergaderingen wordt een verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de GKF wordt vastgesteld. Ter informatie van de kerkenraden wordt dit verslag reeds aan de kerkenraden verstrekt voordat dit formeel is goedgekeurd. Is aanpassing nodig, dan wordt het vervangende verslag zo spoedig mogelijk alsnog toegestuurd.

3.5. Verkiezing moderamen
De in ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen van de GKF geschiedt in de eerste vergadering van het jaar.

3.6. Plaatsvervangers
In de vergadering genoemd in art. 3.5 worden de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aangewezen.

3.7. De gemeente kennen in en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de GKF de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de GKF een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt

• aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
• afgekondigd (bv. via de zondagsbrief) op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

In deze berichtgeving vooraf maakt de GKF kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

3.7. Toegang tot vergaderingen
Tot de vergaderingen van de GKF worden gemeenteleden als toehoorder toegelaten, tenzij de GKF besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.

3.8. Archivering
Het lopend archief van de GKF berust bij de secretaris van één van de deelnemende gemeenten, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de colleges van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.

3.9. Commissies onder de GKF
De GKF laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:

• Voor de zorg voor de missionaire arbeid
    a. op buitenlands terrein: de Commissie Zending, werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (Commissie ZWO) en
b. op binnenlands terrein: de Evangelisatie Commissie (E.C.)
• Voor de zorg voor het volledige jeugdbeleid: De Jeugdraad
• Voor het kerkblad: De redactie van het kerkblad
• Voor de kerkdiensten in zorginstelling Viattence, locatie De Speulbrink Vaassen De Commissie Speulbrinkdiensten
• Voor de preekroosters, voorzover die de gezamenlijke kerkdiensten regelen:
De Commissie bestaande uit afgevaardigden van de drie kerkenraden
• De werkgroep die het startweekend organiseert

Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen GKF en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de GKF e.d. zijn per commissie vastgelegd in een reglement, dat als bijlage aan deze federatieregeling is gehecht. Dit reglement kan alleen gewijzigd worden door de GKF, bij voorkeur in goed overleg met de betrokken commissie.

§ 4. De werkwijze van de kerkenraden

De werkwijzen van de verschillende kerkenraden van de afzonderlijke gemeenten is geregeld in de plaatselijke regelingen van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente.

§ 5. Besluitvorming

Voor de besluitvorming hanteren alle kerkenraden hetgeen staat in ordinantie 4, art. 5:

1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen’genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van het kerkelijke lichaam ter vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering  ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die tenminste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
5. Als overgangsbepaling is afgesproken: Tijdens de eerste drie jaar na de datum van ondertekening van de federatieovereenkomst geldt:
Bij stemming kan een besluit slechts aangenomen worden, wanneer van ieder van beide partijen de meerderheid vóór stemt.

§ 6. Overige bepalingen

6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden betreffende de federatie.
Financiële verplichtingen vanwege de gezamenlijke activiteiten en de administratie- en vergaderkosten van de GKF en zijn commissies worden in de verhouding twee/één over de Hervormde en de Gereformeerde kerk verdeeld, tenzij anders vermeld. De colleges van kerkrentmeesters treffen een regeling over de wijze van betaling en ontvangst van gelden.

6.1.1. In afwijking van het in 6.1 gestelde worden er in de reglementen van de Jeugdraad, de commissie ZWO en de Evangelisatie Commissie andere regelingen getroffen t.a.v. betaling en ontvangst van gelden.

6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden bij beëindiging van de federatie.
Bij beëindiging van de federatieovereenkomst (anders dan door overgang naar een volledig samengaan) worden de gemeenschappelijke bezittingen, financiële vorderingen en financiële verplichtingen, in de verhouding 2/1 over de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk verdeeld.

6.2.1 In afwijking van het in 6.2 gestelde worden er in de reglementen van de Jeugdraad, de commissie ZWO en de Evangelisatie Commissie andere regelingen getroffen t.a.v. de verdeling van de gelden bij beëindiging van de federatie.

§ 7. Ondertekening

Aldus te Vaassen vastgesteld in de vergadering van

De Algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente te Vaassen op 18 mei 2009

De (grote) kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Vaassen op  18 mei 2009

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen