Missie & Visie Federatie

Missie:

De kerkenraden van de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente te Vaassen stemmen in met de missie zoals die wordt verwoord door de landelijke kerk in artikel 1 van “De roeping van Kerk en Gemeente”:

1. De Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Vaassen, behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult onze gemeente de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt onze gemeente in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
4. Het belijden van onze gemeente geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die door de kerk is verwoord, waarbij wij ons in het bijzonder verbonden weten met de belijdenisgeschriften van de Gereformeerde traditie, en daarbij de waarde erkennen van de andere. Deze belijdenisgeschriften zijn:
-de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius - waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk -,
-de Onveranderde Augsburgse confessie en de catechismus van Luther - waardoor de kerk zich verbonden weet met de lutherse traditie -,
-de catechismus van Heidelberg, de catechismus van Genève en de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.
5. De kerk erkent de betekenis van de theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het heden.
6. De kerk erkent met de Konkordie van Leuenberg dat de lutherse en gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het Evangelie bijeenkomen.
7. Onze gemeente belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.
Onze gemeente getuigt voor mensen, machten en overheden van Gods beloften en geboden en zoekt daarbij de samenspraak met andere kerken.
8. Onze gemeente is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.
9. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap zoekt zij het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God.
10. Gezonden in de wereld en geroepen tot de bediening van de verzoening, getuigt onze gemeente in verkondiging en dienst aan alle mensen en aan alle volken van het heil in Jezus Christus.
11. Onze gemeente is bij haar getuigenis in woord en daad gehouden om zich te bewegen in de weg van haar belijden.
12. Onze gemeente en al haar leden zijn geroepen het belijden te toetsen bij het licht van de Heilige Schrift.
13. Onze gemeente weert wat haar belijden weerspreekt.

Visie:

Wat voor soort kerk wil De Protestantse Gemeente (i.w.) te Vaassen zijn? De volgende accenten kwamen tijdens het “Regenboogberaad” sterk naar voren. Deze accenten zijn de uitgangspunten voor een gezamenlijke visie op hoe wij in de toekomst kerk willen zijn:
Met in acht name van de bovenstaande Missie, willen wij een gemeente zijn waarin:

1. Het evangelie van Jezus Christus en de ontmoeting van mensen centraal staat, hierbij wordt inspiratie opgedaan, worden mensen geraakt en nieuwe wegen voor individuele mensen gevonden.
2. Vrijwilligersbeleid een belangrijke rol speelt; er ruimte is voor mensen die zich voor langere tijd willen binden, maar zeker ook voor mensen die zich voor een kortere periode willen vastleggen, b.v. voor een project. De taken sluiten aan bij de kwaliteiten van de vrijwilligers (gavengericht werken)
3. Volop ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen.
4. Gemeenteleden worden gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen.
5. De Kerkenraad deels zelfstandig beleid ontwikkelt en deels voorwaardenscheppend bezig is.
6. De predikanten naast verkondiger ook inspirator, coach en pastor zijn.
7. Het belangrijk is dat (vooral de) pastorale taken goed worden gedaan.
8. Gemeenteleden worden aangespoord zo veel mogelijk om te zien naar elkaar.
9. Signalen uit de (directe) omgeving snel worden opgepakt o.m. door diaconaat en pastoraat.
10. Alle gemeenteleden worden opgeroepen met woord en daad te getuigen van Gods heilsplan met de wereld, veraf en dichtbij. (b.v. (wereld-)diaconaat, evangelisatie, missionair werk)

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen