Kring groen geloven

De aarde is ons door God gegeven. Hoe laten we ons inspireren door de Bijbel en de christelijke traditie als we nadenken over de grote vragen van het klimaat? De deelnemers aan deze kring komen bij elkaar om te ontdekken hoe wij zelf en als gemeente kunnen omgaan met de schepping van God. Het begint met kleine zaken gewoon in je huis en je omgeving. Als hulp is er een bucketlijst die je kunt gebruiken.

https://www.climatestewards.nl/wp-content/uploads/2021/11/Duurzame-Bucketlist-2019.pdf 

contactpersoon: Bert Heslinga  ds@bertheslinga.nl

 

Dit keer als bijdrage van de kring Groen Geloven een boeiende overdenking van een katholieke broeder.

Een lange sabbat
In de Heilige Schrift wordt de sabbat verbonden met de schepping maar ook met Exodus, de uittocht van het joodse volk uit de slavernij van Egypte. Tegen die achtergrond heeft de sabbat onmiskenbaar te maken met noties als herstel en herschepping. De zevende dag vormt een dag van recreatie, letterlijk dus herschepping. Mensen én dieren hebben na dagen van inspanning behoefte aan ontspanning en rust. Het gaat om de heilzame werking van onderbreking. Alleen zo kan het leven goed worden geleefd.
Natuurlijk heeft ook de uittocht uit Egypte alles te maken met herschepping. Israël wordt van een slavenvolk herschapen tot een vrij volk dat mag leven voor Gods aangezicht. De sabbat heeft alles bijeen dus te maken met ‘van ophouden weten’. Even pas op de plaats om te rusten en weer op krachten te komen. In de katholieke traditie kennen de Benedictijnen de afwisseling van ora et labora, de dag wordt opgedeeld in momenten van gebed en werk.

 Ik vermoed dat veel christenen tot voor kort de sabbatsrust primair antropocentrisch hebben geïnterpreteerd. Onze zondag als een dag van kerkgang en ontspanning voor ons mensen. Maar de ecologische crisis heeft onze ogen geopend en vraagt om een nieuwe en bredere visie. Wij mogen niet langer dieren en planten bedreigen en de aarde vervuilen en uitbuiten. 
Velen, en niet alleen rooms-katholieken, worden voor die bredere visie geïnspireerd door paus Franciscus. In zijn rondzendbrief Laudato Si’ verwijst de paus naar het prachtige Zonnelied van de heilige Franciscus. In dat loflied op de schepping spreekt de middeleeuwse heilige over broeder zon, zuster maan, broeder vuur en zuster water. Alle onderdelen van de schepping delen in een broeder- en zusterschap. 

Duurzaam spreken is gemakkelijker dan duurzaam handelen. Toch beseffen wij dat de komende decennia grote gedragsveranderingen nodig zijn. Alle mensen, gelovig of ongelovig, hebben dierbaren die jonger zijn dan zijzelf. Dat feit kan hen motiveren veel zorgvuldiger dan tot nu toe met de aarde, die ons draagt en voedt, om te gaan. Het geloof dat deze aarde Gods eigendom is, vormt voor christenen, en allen die in een Schepper geloven, een extra motivatie om als hoveniers deze aarde te beschermen.
Wij hebben tot 2050 een lange sabbat nodig. Een tijd van herschepping en herstel. Niet steeds meer willen maar juist minder. In de kracht van Gods Geest zijn wij als vrienden van Christus geroepen tot ommekeer in denken en handelen.
 

https://groenekerken.email-provider.eu/a/yvkx8r7lez/d/yun5nrre1r/i/0532ea0_w715_fotomgrdekortevierka.jpg

Mgr. Dr. Gerard de Korte

Bisschop van 's-Hertogenbosch
Voorzitter van de Laudato Si’ Alliantie Nederland

 

De Tabernakel groene kerk

Afbeelding met schets, speeltuin</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijvingOp startzondag (17 september 2023) is het bordje aan de kerk bevestigd, waarmee aangekondigd is dat wij Groene Kerk zijn.
Dit betekent niet dat we alles al goed doen, maar wel dat we de intentie hebben om, waar het kan, duurzaam bezig te zijn. Als we God liefhebben, hebben we ook Zijn schepping lief en willen er dan zo goed mogelijk voor zorgen.

De groep Groen geloven wil geregeld hierover u als gemeente informeren en inspireren om aan deze opdracht te werken. Om u op weg te helpen is een Bucketlijst  ( DUURZAME BUCKETLIST)  beschikbaar.

Afvalscheiding
Deze maand vestigen we aandacht op afvalscheiding. Waarom afvalscheiding?
Bijna alles wat we weggooien is gemaakt van materialen die we kunnen hergebruiken of recyclen om nieuwe producten van te maken. We vinden het zonde om die materialen te verbranden.
Het scheiden kan soms lastig zijn, want wat hoort in welke bak? Raadpleeg hiervoor de site van  Circulus :  wat hoort waar | Circulus
Als gemeente van De Tabernakel streven we ernaar om bij de kerk zo min mogelijk restafval te verzamelen. Om u te helpen worden bij de afvalbakken in de keuken pictogrammen geplaatst zodat in één oogopslag duidelijk wordt in welke bak het afval moet.

Hanneke Ligt, namens Kring Groen geloven.