De (grote) kerkenraad vormt het bestuur van De Tabernakel en bestaat uit de ouderlingen, diakenen en de predikant. De grote kerkenraad heeft een merendeel van de taken gedelegeerd aan de kleine kerkenraad, bestaande uit moderamen (tevens moderamen van de grote kerkenraad) en een afgevaardigde ambtsdrager van ieder van de taakgroepen.

De taakgroepen behartigen ieder een deel van het werk dat in de gemeente wordt gedaan.
De vijf taakgroepen zijn:

  • - Taakgroep Pastoraat

  • - Taakgroep Diaconaat

  • - Taakgroep Beheer

  • - Taakgroep Jeugd

  • - Taakgroep Evangelisatie, Gemeenteopbouw en Eredienst

De kleine kerkenraad vergadert in de regel op elke eerste maandag van de maand. De (grote) kerkenraad vergadert enkele malen per jaar.

(Nadat de Gereformeerde Kerk van De Tabernakel in 2009 een federatie is aangegaan met de Hervormde Gemeente van de Dorpskerk, wordt een aantal taken bestuurd door de federatieraad (Zie verder: "Federatie").

 

Samenstelling:
 


 

Ouderlingen
  

 

Diakenen