Kerkenraad

De (grote) kerkenraad heeft het merendeel van zijn taken gedelegeerd aan de kleine kerkenraad.
De kleine kerkenraad bestaat uit het moderamen (tevens moderamen van de grote kerkenraad) en een afgevaardigde ambtsdrager van ieder van de taakgroepen.
De taakgroepen behartigen ieder een deel van het werk dat in de gemeente wordt gedaan.
De vijf taakgroepen zijn:

  • Taakgroep Pastoraat
  • Taakgroep Diaconaat
  • Taakgroep Beheer
  • Taakgroep Jeugd
  • Taakgroep Evangelisatie, Gemeenteopbouw en Eredienst

(Nadat de Gereformeerde Kerk van De Tabernakel in 2009 een federatie is aangegaan met de Hervormde Gemeente van de Dorpskerk, wordt een aantal taken bestuurd door de federatieraad (Zie verder: "Federatie").

De kleine kerkenraad vergadert als regel de eerste maandag van de maand, het moderamen komt bijeen in de week hieraan voorafgaand.

Het 'hoogste' orgaan van de kerk is de kerkenraad. Deze wordt gevormd door alle ambtsdragers, d.w.z. de predikant, de ouderlingen en diakenen. De kerkenraad vergadert enkele malen per jaar.

Voorzitter van de kerkenraad:
Dhr. H. Vooijs, tel. 0578-575226 famvooijs@hetnet.nl
Secretaris van de kerkenraad:
Mw. J.H. Ligt, tel. 0578-572965 secretaris@detabernakel.nl

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen