Geschiedenis federatie

Al in 1974 (!!) waren er contacten tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Vaassen. In dat jaar spraken de kerkenraden in een z.g. consensus uit dat er in feite geen inhoudelijk verschil bestond tussen beide kerken.
Heel geleidelijk aan werd er steeds meer samen gedaan, met als sterkste punt het jeugdwerk. De landelijke fusie tussen de kerken in mei 2004 heeft een duidelijke versnelling in het streven naar eenheid van onze beide Vaassense kerken gegeven.

De kerkenraden hebben in april/mei 2006 een kleine commissie gevormd, die de naam meekreeg: Commissie eenheid Protestants Vaassen (CPV). De CPV kreeg als doelstelling mee de mogelijkheden te gaan onderzoeken c.q. te  stimuleren van een samengaan tot de Protestantse gemeente te Vaassen. Daartoe verenigen de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente zich in de toekomst.
De volgende opdracht werd geformuleerd:

• Verken de mogelijkheden om de samenwerking tussen de beide gemeenten (Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk) te intensiveren;
• Stel aan de kerkenraden voor hoe in de eerste plaats de beleidsplannen en de plaatselijke regelingen op elkaar worden afgestemd, zodanig dat de nagestreefde eenheid wordt bevorderd en eigenheid en zelfstandigheid van de drie (wijk)gemeenten niet wordt aangetast;
• Ga na welke concrete mogelijkheden er zijn tot intensivering van de samenwerking, ga na wat die intensivering kan tegenhouden en doe voorstellen hoe daarmee moet worden omgegaan;
• De voorstellen dienen zo concreet mogelijk te zijn en voorzien van een realistisch tijdpad;
• Om het draagvlak zo breed mogelijk te krijgen en om de gezamenlijkheid te benadrukken, wordt bij de besluitvorming en uitvoering een zo groot mogelijk deel van de gemeenten betrokken (gemeenteleden, samenwerkingsverbanden, commissies en kerkenraden, de kerkbladen en de pers).

Ten aanzien van de vorm van de toekomstige Protestantse gemeente te Vaassen werd aangegeven dat de gedachten zouden kunnen uitgaan naar een gemeente die:

• bestaat uit een aantal wijk- of deelgemeenten met een eigen signatuur (b.v. volgens de lijnen van de huidige samenstelling);
• die elkaar in de eigenheid respecteert en waardeert;
• diensten houdt in de bestaande kerken;
• die het pastoraat voert via de deelgemeenten of volgens de lijnen van de eigen signatuur.

Het Regenboogberaad.
In maart 2007 is er met ondersteuning van het toenmalige dienstencentrum van de PKN in Arnhem een weekend voor alle kerkenraadsleden belegd in de Regenboogkerk te Epe. Deze bijeenkomst is sindsdien het “Regenboogberaad” gaan heten. Daar hebben vrijwel alle kerkenraadsleden van de Hervormde gemeente en de Geformeerde kerk grondig met elkaar gesproken over: “Wat willen we in de toekomst voor een kerk samen zijn.” De kerkenraadsleden hebben ook naar elkaar leren luisteren en elkaar leren waarderen. Daar hebben we met elkaar een missie en visie voor ons gezamenlijke kerk(en) afgesproken

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen